Kto korzysta na inflacji?

by red

Inflacja jest miarą wzrostu cen towarów i usług w danej gospodarce. Może wystąpić w każdym produkcie lub usłudze, w tym w podstawowych, takich jak mieszkanie, żywność lub opieka zdrowotna.

Jednym z niebezpieczeństw związanych z inflacją jest to, że może ona przerodzić się w destrukcyjną spiralę, która powoduje erozję siły nabywczej obywateli. Ponieważ rozprzestrzenia się on w całej gospodarce, trudno jest wyeliminować problem po stronie konsumentów i przedsiębiorców.

Krajowe banki centralne, w tym amerykańska Rezerwa Federalna i Europejski Bank Centralny, czy Narodowy Bank Polski są odpowiedzialne za kontrolowanie poziomu inflacji. Dlatego też kształtują one swoją politykę pieniężną w taki sposób, aby utrzymać inflację na poziomie około 2%.

Kto korzysta na inflacji?

Pomimo problemu, jaki inflacja stanowi dla całej gospodarki, faktem jest, że niektóre sektory odnoszą korzyści w okresach wysokiej inflacji. Na przykład ceny spółek energetycznych mają tendencję do wzrostu, gdy rośnie cena ropy.

Kiedy gospodarka silnie się rozwija, może to prowadzić do czegoś, co nazywamy inflacją popytową, co oznacza, że wzrost popytu na dobra i usługi powoduje wzrost cen, ponieważ na te dobra i usługi jest większy popyt niż podaż. W takich przypadkach na inflacji korzystają również firmy, które są w stanie podnieść ceny ze względu na wysoki popyt na swoje produkty. Są to te, które produkują dobra o nieelastycznym popycie, bez substytutów, np. paliwa.

Jednym z sektorów, który historycznie korzystał ze zwiększonego popytu w czasie boomów gospodarczych, jest sektor nieruchomości. W okresie ożywienia gospodarczego popyt na mieszkania wzrasta szybciej niż podaż i dlatego firmy z branży nieruchomości oraz ogólnie cały sektor budownictwa mieszkaniowego i deweloperskiego mogą odnieść korzyści.

Zagrożenia związane z inflacją

Tak jak wyjaśniliśmy, że firmy, które są w stanie zwiększyć ceny i marże zysku, odnoszą wyraźne korzyści w czasie inflacji, tak samo należy wziąć pod uwagę koszty.

Te firmy, które nie są w stanie podnieść cen swoich produktów, a mimo to odczuwają wzrost kosztów spowodowany inflacją, odnotują gwałtowny spadek marż i rentowności.

Podsumowując, zdolność do przeniesienia wzrostu cen na konsumenta końcowego jest jednym z kluczowych wyznaczników tego, czy firma będzie w stanie osiągnąć lepsze wyniki, a nawet być rentowną w okresie inflacji.

Grafika: Canva